STATUT STOWARZYSZENIA „Pasjonaci Współczesnych Sił Zbrojnych – Militarni”

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1
Stowarzyszenie działa na podstawie Przepisów Ustawy: Prawo o Stowarzyszeniach [Dz. U. z 2001r, NR. 79, poz. 855 ze zmianami]

§2
Stowarzyszenie „Pasjonaci Współczesnych Sił Zbrojnych – Militarni”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zarejestrowaną i posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie prawa polskiego.

§3
Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej.

§4
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Białystok.

§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§6
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość etatowego zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według obowiązujących przepisów.

§8
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§9
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 
Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§10
Celem Stowarzyszenia jest:
    1. Propagowanie postaw pro obronnych w społeczeństwie
    2. Poszerzanie świadomości pro obronnej społeczeństwa i jego wiedzy w tematyce wojskowości
    3. Krzewienie w społeczeństwie pozytywnego nastawienia do służb mundurowych
    4. Przygotowanie młodzieży do ochotniczej służby wojskowej (zawodowej, kontraktowej oraz ochotniczej służby w rezerwie).
    5. Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§11
Stowarzyszenie realizuje swoje cel poprzez:
    1. udział w obchodach i uroczystościach narodowych,
    2. uczestnictwo we wszelkich imprezach o tematyce militarnej,
    3. prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów,
    4. prowadzenie ww. działalności także wśród nie zrzeszonych w stowarzyszeniu,
    5. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi przez władze państwowe do współpracy w zakresie poprawy obrony kraju,
    6. inne działania, zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia, inspirowane przez jego członków,
    7. pozyskiwanie sprzętu wycofywanego z użycia w wojsku polskim,
    8. organizowanie różnego rodzaju imprez o tematyce militarnej i nie tylko.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

§13
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§14
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania Członków jest ostateczne.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
    a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
    b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
    c) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
    d) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3.Członek zwyczajny ma obowiązek:
    a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
    b) regularnego opłacania składek członkowskich,
    c) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

§15
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać jego działalność statutową.
2. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji.
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
5. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 6. Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§16
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych posiedzeniach władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§17
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
    a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
    b) wykluczenia przez Zarząd:
        · z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
        · z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
        · z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
        · na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
    c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
    d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§18
Władzami Stowarzyszenia są:
    1. Walne Zabranie Członków
    2. Zarząd 
    3. Komisja Rewizyjna

§19
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa jeden rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§21
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
    a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
    b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§22
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§23
Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej dwa razy w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.

§24
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§25
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§26
Zarząd ma obowiązek powiadomienia wszystkich członków o czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków najpóźniej na 7 dni przed jego terminem.

§27
Kworum Walnego Zebrania Członków w pierwszym terminie stanowi połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, kworum stanowi 1/4 członków. Drugi termin może zostać wyznaczony na ten sam dzień.

§28
Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykła większością głosów. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek co najmniej dwóch członków.

§29
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
    a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
    b) uchwalania zmian statutu,
    c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
    d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    e) uchwalanie budżetu,
    f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
    g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
    h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
    i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
    j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
    k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
    l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§30
1. Tematy pod obrady Walnego Zebrania Członków mogą zgłaszać:
    a) Zarząd Stowarzyszenia
    b) Komisja Rewizyjna
    c) grupa co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie wspierający, honorowi oraz osoby spoza Stowarzyszenia zaproszone przez Zarząd.

§31
1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika wybieranych spośród swoich członków podczas Walnego Zebrania Członków.
3. Przy odwołaniu członka Zarządu obowiązują takie same zasady jak przy jego powołaniu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
5. O czasie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członków Zarządu co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
6. Z posiedzenia Zarządu sporządzany jest protokół przez protokolanta i podpisywany przez 2 członków zarządu.
7. Do kompetencji Zarządu należą:
    a) realizacja celów Stowarzyszenia,
    b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
    c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
    d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
    e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
    f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
    g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
    h) przyjmowanie i skreślanie członków.

8. Sposób powoływania Członków Zarządu
    a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, poprzez głosowanie jawne lub tajne wybiera trzech kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia,
    b) Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek co najmniej dwóch członków,
    c) Członkowie Zarządu wybierani są zwykła większością głosów,
    d) Osoby wybrane do Zarządu rozdzielają funkcje między sobą według własnego uznania.

9. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
    a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
    b) zakończenia kadencji Zarządu,
    c) rezygnacji z pełnionej funkcji,
    d) odwołania przez Walne Zebranie Członków,
    e) śmierci członka Zarządu.

§32
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.
4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej następuje w głosowaniu jawnym lub tajnym.
5. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek co najmniej dwóch członków.
6. Odwołanie członków Komisji Rewizyjnej następuje na takich samych zasadach jak ich powołanie.
7. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
8. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.
9. Członkostwo w komisji ustaje z przyczyn takich samych jak w Zarządzie.
10. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    a) kontrolowanie działalności Zarządu, 
    b) składanie raportów z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 
    c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu, 
    d) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§33
1. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienia jego składu musi dokonać Walne Zebranie Członków w ciągu miesiąca od zwolnienia miejsca.
2. Przepis pkt. 1 ma zastosowanie także względem Komisji Rewizyjnej. Rozdział V Majątek i gospodarka finansami

§34
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:
    a) składek członkowskich członków zwyczajnych,
    b) wpływów z działalności statutowej,
    c) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

§35
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia lub przez Skarbnika.

§36
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§37
Każdy członek Stowarzyszenia płaci składkę członkowską w wysokości i terminie uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe


§36
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/4 członków w drugim terminie.

§37
Określa się następujące zasady przeznaczenia majątku Stowarzyszenia w razie jego likwidacji:
1. Majątek Stowarzyszenia w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie długów i wierzytelności oraz koszty likwidacji Stowarzyszenia. 
2. Pozostałą część majątku wyznaczony likwidator przekaże stowarzyszeniu o podobnym profilu.

§38
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy prawa o stowarzyszeniach.